top
top

História školy

Počiatočné snahy o zavedenie vyučovania v obci siahajú do rokov 1827, kedy vyučoval obuvník len dopoludnia a odpoludnia opravoval obuv..

V roku 1902 dal štát postaviť dvojtriednu školu v ústredí obce. V roku 1903 za začalo riadne vyučovanie pre 127 žiakov, hodnota školského inventáru činila 26 387 korún. V tomto období boli zavedené vonkajšie školy : Škrípovská, Stanácka, Matušík. Vyučovalo sa v maďarskom jazyku, učitelia nevedeli po slovensky. Od roku 1912 škola poriadala aj výchovné akcie : Deň triezlivosti, Deň vtáčkov a stromkov. Po prvej svetovej vojne zaviedol do vyučovania poriadok Jozef Murgaš a už sa začalo vyučovať po slovensky. V roku 1920 sa vyučovalo v troch triedach. V roku 1922 škola poriadala ľudové prednášky venované k pozdvihnutiu národného povedomia, divadelné predstavenia, verejné slávnosti. Pre žiakov sa začali organizovať výlety do Gápla, Trenčína i Trenčianskych Teplíc. Do školského života pribudla stromčeková slávnosť s vianočnou nádielkou od miestneho spolku. 30.10.1928 boli vysadené lipy v blízkosti školského areálu, ktoré svojou majestátnou korunou poskytujú chládok aj dnešným obyvateľom. Škola sa venovala rôznym mimoškolským aktivitám, poriadala okresné výstavy belianskej výšivky, beliansku svadbu, učňovský náukobeh, detský deň. Do tohto obdobia spadajú aj začiatky ovocinárstva v obci. Pribudli rodinné besiedky, zlepšovalo sa stravovanie žiakov, uskutočnili sa rôzne stravovacie akcie v stravovacej kuchyni. Boli vydané definitívne učebné osnovy pre ľudové školy, v roku 1935 školu navštevovalo 458 žiakov, boli vydané rovnaké učebnice. V roku 1936 vznikla meštianska škola. V roku 1941 došlo k premenovaniu štátnych ľudových škôl na rímsko - katolícke ľudové školy, zaviedlo sa striedavé vyučovanie. V roku 1945 vznikla štátna ľudová škola, prebehla reforma školského systému, boli vydané nové učebné plány. Novostavba strednej a národnej školy bola začatá v roku 1947. Občania obce sa rozhodli vybudovať jednu ústrednú budovu školy, tá bola dokončená a daná do užívania 29.01.1950 a od roku 1956 aj školská družina. Okrem nej boli v obci ešte ďalšie školy pre ročníky 1.-4. Tie sa nachádzali na najväčších lazoch. V ústrednej budove sa nachádzalo 16 učební, riaditeľňa, klubovňa, školská kuchynka, 7 kabinetov a telocvičňa. Pôvodne v tejto budove boli 2 školy - riaditeľstvo strednej školy a riaditeľstvo národnej školy. Istý čas sa tu nachádzal i detský domov. V roku 1973 bola daná do užívania ďalšia budova slúžiaca na výchovno- vzdelávaciu činnosť. Postupom rokov sa život žiakov v škole zlepšoval a zodpovedal príslušnej dobe.

" Horiaca lampa v noci nad stolom. Oni horiaci dávno od plameňa roznášajú jej svetlo priestorom."

Spracovali: Mgr.Herta Dušičková, Mgr.Bibiana Pružincová

bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007