top
top

Súčasnosť

V súčasnosti prebieha vyučovací proces s 241 žiakmi v hlavnej budove. Škola má 10 tried v ročníkoch 1. – 9., 6 odborných učební: učebňa prírodopisu, zemepisu, fyziky a chémie, učebňa počítačová, technických prác, ŠPD. Ďalej sa v areáli školy nachádzajú: knižnica, telocvičňa, hádzanárske ihrisko, bežecká dráha s doskočiskom. O výchovno – vzdelávaciu činnosť sa stará 17 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.

Vo vedľajšej budove prebieha mimo - vyučovacia činnosť: školský klub detí s jedným oddelením, s počtom žiakov 38, a školská jedáleň, ktorú navštevuje 130 stravníkov. Z toho 100 stravníkov je z radu zamestnancov a žiakov. V tejto budove sa nachádza posilňovňa, učebňa, ktorú prenajímame súkromnej ZUŠ. Voľné priestory plánujeme využiť na prenájom na prázdninovú činnosť.

V koncepčnom zámere školy okrem hlavných úloh kladieme dôraz na zlepšenie kvality pedagogického procesu vo vyučovaní s dôrazom na tvorivo-humanistickú výchovu. Veľký dôraz kladieme na rozvoj regionálnych tradícií, environmentálnu výchovu, športové, jazykové a technické kompetencie žiakov.

Úzko spolupracujeme s Obecným úradom, kultúrnym strediskom, so Zborom pre občianske záležitosti, telovýchovnou jednotou, materskou školou, Občianskym združením SEBEDRUŽKA a CVČ – Ilava.

skola2
areál školy
ihrisko
jedáleň
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007