top
top

Výchovný poradca

Mgr. Bibiana Pružincová

Základné informácie:
  • Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
  • V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou v PD a kontaktuje na ňu rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy.
  • Podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.
Konzultačné hodiny:UTOROK
10.00 – 12.00
13.30 – 15.00 (na požiadanie)

Zdroje o stredných školách:
www.svsbb.sk
www.povolania.sk
www.svetprace.sk
publikácia: „ Pred štartom na strednú školu“ (v predaji v kníhkupectve)
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007