top
top

Rada školy

Je zriadená podľa § 2 a § 33 a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov a jej poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. Jej členmi sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ, štyria zástupcovia rodičov, traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.

Členovia rady školy:
Meno a priezviskoFunkciaZvolený (delegovaný) za zložku
Mgr. Bibiana PružincovápredsedníčkaZŠ – ped. zam.
Mgr. Elena Obuchovátajomníčkaza zriaďovateľa
Mgr. Nemčeková Jana,
Sieklová Jana,
Mokrišová Anna,
Hofierková Emília,
Slugeňová Božena,
Čičmancová Alena,
Marta Furková,
Miroslav Králik,
vdp. Nižník Štefan
členoviaZŠ – ped. zam.
ZŠ – neped.zam
RZ
RZ
RZ
RZ
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
iné organizácie podieľajúce sa na výchove

Rada rodičov

Správna rada OZ Rodičovské združenie pri ZŠ vo Val. Belej
1. ročník:Furková Stanislava
2. ročník:Lukáňová Erika
3. ročník:Ing. Púryová Renáta
4. ročník:Ing. Topáková Bibiana
5. ročník:Kopčanová Jarmila
6. ročník:Lapšová Jana
7. ročník:Boboková Katarína
8. A:Ďurmeková Gabriela
8. B:Ing. Kurinec Eduard
9. ročník:Gramblička Pavol
Predseda správnej rady OZ RZ pri ZŠ vo Valaskej Belej: Lapšová Jana

Podpredseda správnej rady OZ RZ pri ZŠ vo Valaskej Belej: Ing. Topáková Bibiana

Hospodár OZ RZ pri ZŠ vo Valaskej Belej: Kopčanová Jarmila


SPONZORI

Na tomto mieste si dovolíme zverejniť tých, ktorí nám pomohli v minulom a v tomto školskom roku a veríme, že na našu školu ani v budúcnosti nezabudnú.

Každoročne sa zapájame do projektov :

Otvorená škola – oblasť športu
Otvorená škola – Infovek.
V projekte Otvorená škola - oblasť športu v roku 2002 sme boli úspešne vybratou školou s finančnou dotáciou 50.000,- Sk.
V projekte Otvorená škola Infovek 2005 - úspešne vybratou školou s dotáciou 100 000.-Sk.
Digitálni štúrovci 2005 - jesenná výzva - úspešne vybratou školou s dotáciou 100 000.-Sk.
Školy pre budúcnosť 2007/2008 konto Orange - úspešne vybratá škola s dotáciou 30 000 Sk.
Projekt Školské knižnice 2007/2008 - úspešne vybratá škola s dotáciou 100 000 Sk.
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007